Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Pronájem městského bytu


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá byty ve svém vlastnictví na dobu určitou, a to za podmínek daných příslušnými zákony a na základě platné vnitřní směrnice č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince (dále jen "Zásady"), které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=z%E1sady+pro+hospoda%F8en%ED+s+byty, popř. jsou k nahlédnutí v tištěné verzi viz bod. 7.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na městský byt může podat občan, u něhož jsou splněny všechny níže uvedené podmínky: - má trvalé bydliště v Třinci nebo řešení jeho bytové potřeby je v zájmu města Třince, - dovršil 18. rok věku, - není nájemcem ani vlastníkem jiného bytu či rodinného domu ani oprávněným z věcného břemena bydlení v nemovitosti jiného vlastníka, - nemá právo bydlení v bytě, užívaném na základě nájemního vztahu manželem/manželkou.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro přijetí žádosti, jakož i další podmínky pro vedení žádosti a pronájem bytu jsou uvedeny v "Zásadách".

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním žádosti o uzavření nájemní smlouvy na městský byt na podatelně MěÚ Třinec nebo listovní zásilkou na adresu Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 73961 Třinec, popř. prostřednictvím datové služby 4anbqsj. Před podáním žádosti se s touto žádostí dostavit k její kontrole viz bod 7 a 8.

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: č. 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy http://www.trinecko.cz/formulare/?id=SMM, popřípadě jsou k dispozici k vyzvednutí v kanc. 234, odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla do 30dnů od podání žádosti obdrží žadatel sdělení o zařazení do seznamu uchazečů, za předpokladu splnění všech podmínek pro přijetí žádosti nebo informaci o nezařazení žádosti do seznamu žadatelů včetně uvedení důvodu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Manžel, manželka, popř. přítel, přítelkyně

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

viz "Zásady"

14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nesplnění podmínek pro přijetí žádosti (viz "Zásady") - její nezařazení do seznamu uchazečů o městské byty. Při nedodržení podmínek pro vedení žádosti (viz "Zásady") - její vyřazení ze seznamu uchazečů o městské byty.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Žadatel, s nímž má být uzavřena nájemní smlouva, nesmí mít u města Třinec neuhrazený závazek. Přidělení bytu je závislé na počtu žadatelů, počtu uvolněných městských bytů a splnění podmínek dle "Zásad".

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku