Územně analytické podklady

Územně analytické podklady


Územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec byly pořízeny k 31.12.2008 z finančních prostředků Integrovaného operačního programu, z fondů Evropské unie – Evropský fond pro regionální rozvoj. Celkové náklady na realizaci ÚAP byly ve výši 893 710,-Kč, z čehož 749 538,- Kč bylo proplaceno ze strukturálních fondů a 132 272,- Kč ze státního rozpočtu.

ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec byly následně plně aktualizovány k 31. 12. roků 2010, 2012, 2014 a 2016.

ÚAP jsou pořizovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Pořizovatelem ÚAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec je Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování.

ČTVRTÁ ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP
1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Textová část
ikona - stáhnout soubor (6.16 MB)
Podklady pro RURÚ
Výkres hodnot v území
ikona - stáhnout soubor (552.41 kB)
Výkres hodnot - legenda
ikona - stáhnout soubor (10.67 MB)
Výkres hodnot
Výkres limitů využití území – přírodní limity
ikona - stáhnout soubor (177.91 kB)
Výkres přírodních limitů - legenda
ikona - stáhnout soubor (12.31 MB)
Výkres přírodních limitů
Výkres limitů využití území – technické limity
ikona - stáhnout soubor (160.98 kB)
Výkres technických limitů - legenda
ikona - stáhnout soubor (11.13 MB)
Výkres technických limitů
Výkres záměrů na provedení změn v území
ikona - stáhnout soubor (317.92 kB)
Výkres záměrů - legenda
ikona - stáhnout soubor (8.12 MB)
Výkres záměrů
2. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
ikona - stáhnout soubor (6.81 MB)
RURÚ - SWOT analýzy a vyhodnocení vyváženosti
Určení problémů k řešení v území
ikona - stáhnout soubor (457.83 kB)
RURÚ - Problémy k řešení
Výkres problémů k řešení v území
ikona - stáhnout soubor (8.17 MB)
Problémový výkres
ikona - stáhnout soubor (589.06 kB)
Problémový výkres - legenda
3. KARTY OBCÍ
ikona - stáhnout soubor (476.38 kB)
Bystřice
ikona - stáhnout soubor (472.35 kB)
Hnojník
ikona - stáhnout soubor (473.44 kB)
Komorní Lhotka
ikona - stáhnout soubor (468.17 kB)
Košařiska
ikona - stáhnout soubor (472.10 kB)
Nýdek
ikona - stáhnout soubor (468.30 kB)
Ropice
ikona - stáhnout soubor (468.74 kB)
Smilovice
ikona - stáhnout soubor (469.11 kB)
Střítež
ikona - stáhnout soubor (550.63 kB)
Třinec
ikona - stáhnout soubor (475.56 kB)
Vendryně
ikona - stáhnout soubor (452.29 kB)
Vělopolí
ikona - stáhnout soubor (458.00 kB)
Řeka
4. INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE DLE § 166 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Pořizovatel územně analytických podkladů je povinen zveřejňovat na internetových stránkách příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (dále jen „jevy“) a jsou tedy obsahem ÚAP.

Níže jsou uvedeny informace pro jednotlivé jevy, ke kterým byly pořizovateli ÚAP poskytnuty údaje od příslušného poskytovatele.

Data se dělí na textovou část – tzv. pasport údaje o území (dále jen „pasport“) a grafickou část (dále jen „grafika“). Grafika je převážně vytvořena exportem digitálních dat poskytovatele zobrazených nad mapovým podkladem tvořeným hranicemi katastrálních území ORP Třinec. Dle metodického výkladu Ministerstva pro místní rozvoj byla pro export vektorová digitální data poskytovatelů pouze filtrována podle jednotlivých jevů a dále nebyla upravována a rozlišována. Rozlišení je pouze u dat poskytnutých ve více datových souborech, případně podle typu prvku – bod, linie nebo polygon. U dat, která byla poskytovatelem dodána v rastrové podobě (tištěné nebo digitální) byla tato data zpracována naskenováním nebo jen převodem do formátu „pdf“.

V seznamu s informacemi jsou uvedeny údaje jednotlivých poskytovatelů použité v poslední úplné aktualizaci ÚAP. Pokud není u údaje připojen soubor s grafikou, nebyly tyto informace pořizovateli poskytnuty – většinou poskytovatel v pasportu konstatuje, že k danému jevu se na území ORP nic nevyskytuje. U dat od Energetiky Třinec, a. s. není připojena grafická příloha z důvodu dodání dat v nadrozměrné tištěné podobě s nízkou kvalitou zobrazení.

Informace o technické infrastruktuře dle jednotlivých jevů a poskytovatelů:
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku